skip to Main Content
LA FORMACIÓ PROGRAMADA

LA FORMACIÓ PROGRAMADA.    

La Formació Programada, el dret de les empreses d’oferir qualificació permanent als seus treballadors.
Les empreses disposen d’un crèdit de formació anual que han d’aprofitar perquè els seus treballadors rebin formació al llarg de la vida laboral i d’aquesta forma siguin més productius en els seus llocs de treball.

Concepte, funcionament i accions formatives:

El sistema actual de Formació contínua per a l’Ocupació, preveu el dret que té tot treballador a rebre un continu reciclatge formatiu. Una de les formes d’aconseguir-ho és l’anomenada Formació Programada, abans denominada “de demanda” o “bonificada”.
La normativa la defineix com “qualsevol acció formativa que guardi relació amb l’activitat desenvolupada per l’empresa i estigui dirigida a l’adquisició i millora de les competències i qualificacions professionals dels treballadors, i compleixi amb els requisits de durada i límits de participants establerts en la normativa”.
La filosofia d’aquest sistema es basa que les empreses posseeixen millor que ningú la capacitat per decidir i programar la formació que demanden i necessiten els seus treballadors, per això la llei els concedeix un crèdit monetari perquè elles ho apliquin als cursos que considerin més oportuns.
Lògicament l’empresa a l’hora de “programar” les accions formatives ha de tenir en compte la demanda dels seus empleats.

Els cursos de Formació Programada posseeixen les següents característiques:

·El contingut ha de guardar relació amb l’activitat de l’empresa.
·La durada mínima és de 2 hores.
·La durada màxima diària és de 8 hores, excepte en el cas en què es desenvolupi en una única jornada, en aquest cas podrà superar-se aquest límit.
·El nombre de participants màxim és de 30 per grup en la modalitat presencial i 80 per tutor en teleformació.

L’empresa pot organitzar cursos de formació a la seva mesura per oferir-los-hi als seus treballadors, així mateix, aquests poden assistir a cursos de formació per a l’obtenció d’una titulació o acreditació oficial, podent l’empresa bonificar-se els costos de formació.
La formació Programada està controlada per la Fundació Estatal per a la Formació per a l’Ocupació (Fundae), i el seu funcionament consisteix a bonificar en les assegurances socials el cost de formació que suposi per a l’empresa les accions formatives.

OBJECTIU

L’objectiu final és ajudar mitjançant la formació a les empreses a incrementar la seva competitivitat i productivitat, desenvolupant les competències i qualificacions dels seus assalariats.
En la Formació Programada podran participar els treballadors assalariats que presten els seus serveis en empreses privades, inclosos els treballadors fixos-discontinus en els períodes de no ocupació, així com els treballadors que accedeixin a situació de desocupació quan es trobin en període formatiu, i els treballadors acollits a regulació d’ocupació.
La formació de demanda podrà impartir-se de forma presencial, teleformación, o bé de forma mixta, mitjançant la combinació de les dues modalitats anteriors.
Cal ressaltar que aquest tipus de formació no es pot considerar com subvencionada ja que els costos es financen mitjançant les cotitzacions en concepte de formació professional que tots els mesos ingressen les empreses a la Seguretat Social (el 0,70%, del que el 0,60% serà a càrrec de l’empresa, i el 0,10% a càrrec del treballador).
Les empreses participants han de complir les següents obligacions:
· Identificar en compte separat o epígraf específic de la seva comptabilitat totes les despeses d’execució dels cursos, així com les bonificacions que s’apliquin, sota la denominació de «formació professional per a l’ocupació».
· Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, seguiment i control que realitzin l’Administració.
· Custodiar la documentació acreditativa de l’assistència diària dels participants (fulles de signatures, vaig rebre de material didàctic, etc.).
· Garantir la gratuïtat dels cursos, quedant exempt les possibles taxes o dret a examen.
· Estar al corrent de pagaments a la Seguretat Social.

EL CRÈDIT DE FORMACIÓ

El crèdit disponible per a cada empresa depèn de les cotitzacions relatives a la contingència per formació professional que hagi realitzat durant l’exercici anterior, i del volum de plantilla que tingués.
Les pimes de fins a 5 treballadors i empreses de nova obertura també poden accedir a la formació, per a això disposen d’un crèdit de mínim 420 €. Aquesta quantitat s’ha fixat amb la finalitat de garantir l’accés a la formació a treballadors de petites empreses.
Així mateix, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de cada exercici podrà establir un crèdit mínim de formació en funció del nombre de treballadors que les empreses tinguin en les seves plantilles, que podrà ser superior a la quota de formació professional ingressada en el sistema de Seguretat Social.

No obstant això, la bonificació que poden aplicar les empreses té uns límits que serà la quantitat menor dels següents:

· Crèdit disponible de l’empresa.
· La suma de tots els costos.
· La quantitat màxima financiable = (mòdul econòmic x hores impartició x nombre participants) + costos organització.

BONIFICACIONS

Les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social es poden aplicar a partir del mes de finalització del curs i fins a les assegurances socials de desembre d’aquest any.
El crèdit de formació i les seves bonificacions només pot aplicar-se en les liquidacions normals, i no en els pagaments per altres conceptes com a constrenyiments, execució de sentències, recàrrecs, devolucions, etc.
Una de les principals novetats normatives pel 2018 és que les empreses de menys de 50 treballadors poden reservar el crèdit de formació no disposat en un exercici, i acumular-ho en els dos següents. Aquesta opció s’haurà de comunicar a través de l’aplicació telemàtica de la Fundació abans de l’1 de juliol. En cas contrari, la quantia no disposada a final d’any es considerarà desestimada, i es perdrà.
Les factures de les accions formatives poden ser pagades abans, durant o després del seu desenvolupament, per la qual cosa l’empresa podria bonificar-se abans de pagar les factures corresponents al curs objecto de bonificació. Però de qualsevol forma el pagament de les factures han de realitzar-se abans del 30 de gener de l’any següent.

Mentre que les entitats impartidores s’ocupen de:

1- Impartir conforme prescripcions d’aplicació a la formació, inclosa l’obligació d’impartir en espais i mitjans acreditats i/o inscrits.
2- Facilitar i corresponsabilizar-se del seguiment de la participació, aprenentatge i avaluació dels alumnes
3- Sotmetre’s a controls i auditories de qualitat.
4- Mantenir les exigències tècnic-pedagògiques acreditades o inscrites.
5- Adoptar mesures de protecció per als participants (podrà incloure responsabilitat civil).

Les entitats impartidores han de ser:

1- Entitat de Formació acreditada en el registre corresponent per a la formació vinculada a l’obtenció d’un certificat de professionalitat.
2- Entitat de Formació inscrita en el registre corresponent per a la resta de formació.

Tenint en compte l’anterior, existeixen tres models de gestió de la Formació Programada:

MODEL 1: consisteix en la “autogestió”, en aquest cas l’empresa organitza la seva pròpia formació i a més la imparteix amb els seus propis mitjans. Els professors poden pertànyer a l’empresa o ser contractats específicament per a les accions formatives. En aquest model l’empresa no necessita estar acreditada ni aparèixer en el registre estatal.
MODEL 2: en aquest cas l’empresa contracta a una entitat organitzadora que ha d’estar acreditada o inscrita, aquesta entitat també s’encarrega de la impartició de la formació.
MODEL 3: l’empresa contracta a una entitat organitzadora només com a organitzadora. L’entitat organitzadora s’encarregarà de la gestió, però per a la impartició contractarà a una tercera empresa inscrita o acreditada. L’entitat organitzadora es responsabilitzarà de la impartició encara que no sigui ella qui ho executi.

En els models 2 i 3, s’utilitza la “Gestió externalitzada”, on l’empresa “encomana” l’organització a entitats organitzadores.
Les entitats de formació contractades per a la impartició de la formació no podran subcontractar l’activitat formativa, encara que sí contractar als professors mitjançant contracte laboral o mitjançant règim d’autònoms.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada

Back To Top